Sinkisaara Muddee 6

Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa Tokko Ameen!!!

Guyyaa kanatti durba kan Mana Kiristaanaa Haadha keenya Qulqulleettii Arseemaatu kabajame, godaansi foon ishees guyyaa kana raawwate (iddoo awwaalcha duraatii gara iddoo Mana Kiristaana amma jiruutti fudhatame). Akkasumas, ishee waliin kan wareegaman godaansi foon Durboota digdamii torbaas guyyaa kana raawwate. Mootichi Dirxaadis Qulqulleettii Arseemadhaan “kabaja guddaa kan qabnu nu waliin akkamitti jiraachuu kan didde laphee hin qabduu?” jedheeni, isheenis “Inni samiirra jiru ni caala, baay’es  fooyya’aadha” jette. Innis fuudhanii uffata ishee irraa baasanii morma ishee akka muran ajaje,  mormi Durboota hundumaas akka muramu ajaje, mormi isaaanis murame. Dabalatan Sinkisaaraa fulbaala 29 dubbisaa. Galanni Waaqayyoof haa ta,u, kadhannaa Durboota kanaatin nu haa yaadatu! Ameen!!!

Guyyuma kanattis Qulqulloota Armaani kan ta’an, Eeliyaas, Baaxilis, Surifiit, Maariyaa, Mikaa,eel, Yilsawuul fi Teleemiwoos yaadannoo isaaniti. Eebbi isaanii nurra haa bulu! Galanni Waaqayyoof haa ta’u!  Ameen!!!