RAKKINA JIREENYA KIRISTAANUMMAA KEESSATTI

Fannoonis Rakkina yeroo jennu haala lamaan ilaaluu qabna. Isaaniis:-

1. Rakkina Kiristoos

Dhala namaa garbummaa cubbuu jalatti kufee ture Fayyisuuf, waanjoo garbummaa irraa kaasuuf akkuma Galata Maariyaamii kessatti dubbatame ‘Addaamiin bilisa baasuuf gara bultoo isaatii duraatti deebisuuf jaallate’ isa jedhame mirkanneesuuf, waadaa kennaa dhabuu fi Ganataa ari’atamuu dhala nama irraa kan ka’e gaabbuu ilma namaatiif Waaqayyoon kenname sana “Guyyaa shanii fi walakkaa booda dhala dhala kee irraa dhaladheen, walakkaa addunyaatti Fannoo irratti fannifamee  dhufee si Fayyisa” isa jedhuun Waaqa sadan keessaa tokko Ilmi salphina keenya fudhachuuf gara lafaatti dhufe salphina argateen, rakkina irra gaheetiin kan hubatamuu dha.

RAKKINA JIREENYA KIRISTAANUMMAA KEESSATTI

  1.Hiikaa Rakkinaa

Rakkina jechuun maal jechuu dha? Rakkina jechuun qoruumsa, dhiiphina jechuu akka ta’e Aleqaa Kidaane Weldi Kifilee kitaaba isaanii galmee jechootaa (መዝገበ ቃላት) keessatti hiikanii ni argina. (fuula /ገጽ/ 591) akkasumas Liqa Hiruyaan Balaay Makonnin kitaaba isaanii galmee jechoota Afaan Amaariffaa Tinsaa’ee /ትንሣኤ/ keessatti “qoruumsa, jeeqamuu, dhiiphina” hiika jedhu kennanii fi ni argina. (fuula /ገጽ/ 20) Kiristaana jechuun bishaanii fi Afuura irraa dhalachuun Kiristoosiin kan Uffate, Kiristoosii waliin tokko kan ta’e jechuu dha.

QULQULLUU SINOODOOSI

Kaayyoon Qulqulluu Sinoodoosii inni guddaan tokkummaa Mana Kiristaanaa eeguu dha. Taateewwan yeroodhaa yerootti mudataniin Doogmaa fi Qannoonaa; Sirnaa fi Darbii darboo, seerri ishee akkasumas bulchiinsi ishee akka hin diigamnee fi balaa irras akka hin buunef eegaa dha.