YAA’II JI’AA KUTAA AFAAN OROMOO

Sagantaan yaa’ii ji’a kanaa aduu Sambata Guddaa gaafa guyyaa B.A. 15-06-2012tti oola.

Iddoo:- Gamoo Waldaa Qulqullootaa Wiirtuu Ol’aanaa Darbii 3ffaa

Yeroo:- Guyyaa keessa sa’aatii 7:30tti