Amantaa, Ayyaana fi aadaa isaa addunyaaf beeksisuuf lammiin Itiyoophiyaa hundumtuu gahee isaa akka bahu waamichi dhihaate!

Sirna Cuuphaa

UNESCO irratti galmaa’uun Ayyaana Cuuphaa ergama Amantaa fi biyyaaf  beekkamtii kennuun shora /gahee/ guddaa waan taphatuuf, lammiin biyyattii hundumtuu Ayyaana isaa, Amantaa isaa fi aadaa isaa beeksisuuf qooda mataa isaa akka raawwatu Qulqulluun Sinoodoos ni beeksise.

Torbeen kun lammiileen Itiyoophiyaa hojiiwwan gurguddoo biyya isaaniif raawwatan sadarkaa addunyatti beekkamtii itti argatan ta’uu isaa kan beeksise ergaan Qulqulluu Sinoodoos beekumsa, aadaa, sirnaa fi seenaa abboota keenyaa eeguun inni hanga ammaa raawwatamaa ture homtuu osoo irraa hin hir’atin barumaa baraan cimee akka itti fufu gochuun nuurraa eegama jedhee jira.

Qulqulluun Sinoodoos gaaffii seera qabeessa carraaqqii Mana Kiristaanaa, mootummaa, uummata Kiristaanaa fi jaalattoota biyyattiitiin isaaf dhihaate ija gaariin fudhatee Ayyaana Cuuphaa maqaa Itiyoophiyaatiin hambaalee afuuraa idila addunyaa gochuun galmeessuu isaaf galata galcheera.

Dabaluunis, Ayyaanni Cuuphaa UNESCO irratti galmaa’uun isaa maqaan Mana Kiristaanaa, biyya keenyaa fi uummata keenyaa addunyaa irratti beekkemtii akka qabaatu fi carraaqqii biyyi keenyas gama turizimiitiin fayyadamtuu akka taatu taasifamuuf deeggarsa guddaa kan qabu dha jedhee jira.