Beeksisa

Yaa’ii Afuurawaa Ji’aa kutaa Afaan Oromoo

B.A. Bitooteessa 13/07/2012

Waldaa Qulqullootaa Wiirtuu Olaanaatti Qindeessaa Barnootaa fi Tajaajila Duuka Bu’ummaatti Kutaan Afaan Oromoo ji’a ji’aan jiini seenee Dilbata 2ffaatti Yaa’ii Afuurawaa isiniif qopheessaa turuun isaa ni yaadatama. Maarree ammas isuma kana bu’uura godhachuun gaafa Bitooteessa 13 sa’aatii 7:30 irraa eegalee waan hundaa qopheessee isin eegaa jira. Guyyaa kanas

Faarfannaa

Barumsa Wangeelaa

Og-barruu garaa garaa fi.k.k.f.

qopheessee isin eegaa jira. Maarree isinis maatii fi hiriyoota keessan affeeruun akka hirmaattan isiniin jechaa waamicha kabajaa isiniif dhiyeessina.

Teessoon:– Ammisti Kiiloo Teessoo Paatriyaarikii Kawaala Qulqulleetti Qulqulootaa Maariyaam bira

Iddoo:-  Gamoo Waldaa Qulqullootaa Wiirtuu Olaanaa Darbii 3ffaa

Yeroo: – Sa’atii 7:30 irraa eegalee

Galanni Waaqayyoof haa ta’u.

Waldaa Qulqullootaa

Beeksisa

Guyyaan “IMALA JIREENYAA” Omkololeessa 23 irraa ga Muddee 12tti jijjiiramuu isaa kabaja guddaan isiniif ibsina.

Beeksisa

Baga gammaddan!

Barruu Dhangaa Lubbuu Dubbisaa!

Mata dureewwan

Soomana fi Tibba Soomanaa

Afuura /Hafuura

Amantaa

Du’aa ka’uu

Jaalala Onneerratti Chaappeeffame

Mi’iraafa Qiddusaan Koomtoo Qululleettii Sillaasee

Qorumsawwan Sadeen

fi

kanneen kana fakkaataniif ibsa bal’aa barbaannaan Dhangaan Lubbuu Deebii isinii laatti!

Sagantaa keenyarratti hirmaadhaa!

Sagantaa Yaa’ii Ji’aa kan Afaan Oromoo

Bitooteessa 15/2011 B.A.

Sa’aatii:- 7:30tti

Gamoo Waldaa Qulqullootaa

Darbii 3ffaa

Sagantaa Yaa’ii Ji’aa kan Afaan Oromoo

Bitooteessa 15/2011 B.A.

Sa’aatii:- 7:30tti

Gamoo Waldaa Qulqullootaa

Darbii 3ffaa

የአፋን ኦሮሞ ወርኀዊ ጉባኤ

መጋቢት ፲፭/፳፻፲፩ ዓ.ም.

ሰዓት፡- 7፡30

በማኅበረ ቅዱሳን ፫ኛ ፎቅ

የአፋን ኦሮሞ ወርኀዊ ጉባኤ

መጋቢት ፲፭/፳፻፲፩ ዓ.ም.

ሰዓት፡- 7፡300

በማኅበረ ቅዱሳን ፫ኛ ፎቅ

Baga Ayyaana Cuuphaaf nagaan isiniin gahe.

Beeksisa

Yaa’ii Ji’aa Kan Afaan Oromoo

Wiirtuu Ol’aanaa Waldaa Qulqullootaatti

Amajjii 19/2011 B.A.

የአፋን ኦሮሞ ወርኃዊ ጉባኤ ጥር ፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም. በማኅበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል

የአፋን ኦሮሞ ወርኃዊ ጉባኤ ጥር ፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም. በማኅበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል

Yaa’ii Ji’aa Kan Afaan Oromoo

Wiirtuu Ol’aanaa Waldaa Qulqullootaatti

Amajjii 19/2011 B.A.

የአፋን ኦሮሞ ወርኃዊ ጉባኤ ጥር ፲፱/፳፻፲፩ ዓ.ም. በማኅበረ ቅዱሳን ዋና ማዕከል