Maaliif Adii Uffanna?

                    Maaliif Adii Uffanna?                                                                                                                                                                

Kan hiike   Barsiisaa Asaffaa   Guddataa

Abbootiin keenya Kitaaba Qulqulluu fi hiika Afuuraa inni qabu bu’uura godhachuudhaan akka nuti balee (naxalaa) adii uffannu sirna nuuf hojjetaniiru.

1.   Gooftaa Fakkenya Taasisuun

Gooftaan duukabu’oota Isaa keessaa duukabu’oota iccitii warra jedhaman Pheexiroos, Yohaannisii fi Yaa’iqoobiin fudhatee gara tulluu Taaboriti ba’ee osoo duukabu’oonni isaa isa ilaalanii uffatni isaa adii ta’ee ture; “Fuula isaani idurattis ni jijjiirame, fuulli isaas akka aduu ife uffanni isaas akka ifaa adi ita’e (Mat. 17:2). Nutis Gooftaa nu barsiisuufi fakkenya nuuf ta’uuf nama ta’e fakkenya godhannee balee adii uffannee gara mana Kiristaanaa ishee fakkenya Tulluu Taabor taatett iwalitti qabamna.

 

2.   QulqullootaFakkeenyagodhachuun

Mullata Yohaannis boqonnaa ja’a irratti waa’ee Qulqulloota warra jireenya lubbuu qofaan jiraatanii (samiiirra) kan harmaan gadii barreeffamee argama.

 

“Chaappaa isa shaneffaas yommuu hike, waa’ee jecha Waaqayyoofi waa’ee dhugaaba’uu isaanii fi lubbuuwwan namoota qalamanii aarsaa jalattin arge. Sagalee guddaanis iyyaa “Yaa Gooftaa dhugaa fi Qulqulluuammaa yoomiitti hin murteessitu? Dhiigni keenyoo amma yoomiitti warra lafa irra jiran irratti haaloo hin baatu? jedhan.  Tokkoo tokkoon isaaniifis uffata adiitu kennameef warra akka isaanii du’uuf jiran garboota irriyyoota isaaniifi lakkoofsi obboloottan isaanii ammaraawwatutti bara xiqqoo akka boqotan jedhameef. (Mul. 6:9-11)

Mullata toorba irrattis akkas jedhameera. “Kanaa booda nan arge kan isaan lakkaa’uu hin dandeenye uummataa fi gosa hundaa irraa, afaan hundaa irraas namoota daran baayyee tuture. Uffata adii uffatanii meexxii arkawwan isaaniitti qabatanii hoolichaa fi teessuma isaa dura dhaabatan (Mul. 7:9).”Nutis qulqulloota fakkenya godhachuu fi adii uffannee hoolicha dura dhaabachuu abdii godhannee balee adii uffanna.

 

3.   Ergamoota Fakkeenya godhachuun

Gooftaan fedhii isaatiin lubbuu isaa foon isaa irraa addabaasee guyyaa sadaffaatti Maariyaam isheen Maqidallaa gara awwaala isaa yommuu deemte ergamoonni du’aa ka’umsa Gooftaa misiraachoo himan lama uffata aadii uffatan argitee turte. “Ergamoonni lamas uffata adii uffatanii bakka foon Iyyasuus ciisee ture tokko karaa mataa tokko immoo karaa miilaa taa’anii argite (Yoh. 20:12). Nutis Ergamoota Qulqullaa’oo fakkenya taasifachuun wiirtuu du’aaka’umsa keenyaa kan taate mana Kiristaanaatti walitti qabamna.

4.   Kiristaanummaan Abdii Samiin kan Guutame Jireenya Ifaa Waan ta’eef abdiikeenya kana yaaduun balee adii uffanna. 

Kanaa fannoo Gooftaa yaada chuun bifa fannoon olgannee baleen nuti uffannu callisnee miti waan ta’eef sirna kana eeguu qabna.

 

Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee Baga ittiin isin gahe jechuun Sagalee Eebbaa kennan

Qulqulluu Paatriyaarikii Abbaan keenya Maatiyaas I Waggaa haaraa ilaalchisee  Baga ittiin isin gahe jechuun Sagalee Eebbaa kennan.

Phaagumeen 4

Dn. Mazgabuu Kafyaalaw

  Eebbifamoo qulqulluu Paatriyaarik Abbaan keenya Maatiyaas Dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa Dursaa phaaphaasii aksum icaggee teessoo Taklahaaymaanot har’a Phaagumee 4 galma waajjira isaanii keessatti  ibsa kennaniin Uuummata Itiyoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaatti argamaniif baga  nagaan bara 2008 geessani jechuudhaan sagalee eebbaa isaanii kennaniiru. Ibsa sagalee eebbaa isaanii haala armaan gadiin hiiknee dhiyeessineerra.

 

Sagalee Eebbaa Eebbifamoo Qulqulluu Abbaa keenya Maatiyaas I dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa Dursaa Phaaphaasii Aksum Icaggee teessoo Takla Haaymaanot waa’ee Waggaa haaraa bara 2008 kennan

Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Afuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen!

 Uummata Itiyoophiyaa

 

Biyya keenya Itiyoophiyaa keessaa baadiyyaa fi Magaala Warra jiraattan

Biyya alaa ardiilee adda addaa  irra wara jiraattan

Daangaa biyyaa  eeguu fi kabachiisuuf warreen daangaa irra dhaabattan

Sababa dhukkubaatiin warreen bakka tsabalaa fi Hospitaalota adda addaa keessa jirtan

Akkasumas sirreeffamtoota seeraa taatanii warreen mana sirreessaa keessa jirtan hundaaf

Uumaa barootaa kan ta’e Waaqayyo keenya  baga waggaa darbe nagaan nu raawwachiisee bara 2008 bara Yohaannis isin gahe.

Hunda kan argamsiise uumaa hundaa kan ta’e Waaqayyo uumaan keenya uumama uume keessaa tokko illee uumamni faayidaa hin qabne hin jiru. Uumamni hunduu Isa biratti bareedaa fi hojii fi kaayyoo mataa isaanii kan qabanidha. ( Se.Uum.1:25)

Uumamni Waaqayyo uume dandeettii uumamaatiin guutummaa guutuutti lakkaahamanii kan xumuraman miti. Muraasa irraa kan hafe hunduma isaanii ija uumamaatiin arguun waan hindanda’amneef kitaabni qulqulluun uumama waliiti qabuudhaan jecha gabaabaadhaan yeroo ibsu “ warreen samii fi lafa irra jiran kan mul’atanii fi kan hin mul’anne” jedha ( Qol.1:15)

Warreen lafa irra jiraatanii hin mul’anne keessaa tokko bara ykn yeroodha. Yeroon gochaan beekamuu irraa kan hafe qaama ijaan argamuu fi qaqqabatamu ykn uumamam halluu addaa qabu miti.

Haa ta’u malee waan hin argamneef qofa hin jiru jechuun xumura irra gahuun ykn dubbachuun hin danda’amu. Sababiin isaas safartuu yeroo daqiiqaa irraa eegalee sa’aatiiwwan guyyoota, guyyoonnis torbanoota, torbanoonnis ji’oota, ji’oonnis waggaalee  achumaan marsaalee adda addaatiin akka walitti qabe yeroo sochoosu ni agarraafidha.

Barri meeshaa hojii waan ta’eef gocha gaarii ykn hamaa yeroo tokko raawwatameen ibsama. Kana irraa kan ka’e barichi gaariidha ykn hamaadha yeroo jedhamu ni dhageenya.

Haa ta’u malee dhimma keenya bu’uuraa ta’uu  kan qabu mul’achuu fi mul’achuu dhiisuu baraa osoo hin taane karaa  faayidaa uumamtootaaf kennuun hubachuun fayyadamtoota ta’uuf socho’oodha.

Barri uumama addunyaa dura kan hin turre kan bara wajjin uumame; kan samiirra hin jirree fi uumamtoota lafa kanaatiif qofa akka tajaajila kennuuf uumamedha.( Se. Uum.1:14)

Osoo qabeenyi baraa hin jiru ta’ee namni jireenya isaa biyya lafaa qajeelchuu hin danda’u ture.

Kanaafuu uumamni biyya lafaa akka waliigalaatti,dhalli namaa ammo addatti jireenya isaa haala sirna qabuu fi duraa duubaan eegee hojii isaa karooraan akka gaggeessuuf qabeenyi baraa isa barbaachisa.

Kanaafuu barri hojii keenya maraaf meeshaa jalqabaa ta’ee akka nu tajaajiluuf  qabeenya Waaqayyo nuuf kennedhaatii yeroo waan hin taaneef qisaasessuu dhiisnee seeraan itti itti fayyadamuun qabna.

Uummata Jaalatamoo Ijoollee keenya Afuuraa

Biyyi keenya Itiyoophiyaan qabeenyi uumamaa guutamee kan isheedhaaf kenname biyya dinqii fi bareedduudha.

Biyya jannata lafa irraa taate kana keessaa teenyee waa’ee hiyyummaa odeessuun akka hafuuf lammiin Itiyoophiyaa kam iyyuu irratti walfuruu qaba. Keessattuu dargaggoonni kana hubachuudhaan aadaa yeroodhaan hojjetee jijjiiramuu horachuu qaba. Hanqina jiru kana yeroo hubannuu fi hojiidhaan yeroo wal’aansoo qabnu hiyyummaa hundee isaa irraa balleessina.

Kanaafuu hawaasni keenyi hundii fi keessattuu dargaggoonni yeroo waggaa haaraa simatu waggaa haaraa sagantaa haaromsa biyya keenyaa wajjin walqabsiisee ciminaan hojjechuun walqabatee akka hojjetu ergaa abbummaa keenya dabarsina. Waggaa gaarii nuuf haa taassisu. Waaqayyo isin haa eebbisu; isin haa qulqulleessu. Ameen!

Abbaa Maatiyaas I

Paatriyaarikii dursaa Phaaphaasota Itiyoophiyaa

Dursaa Phaaphaasii Aksum Icaggee teessoo Takla haaymaanot

Fuulbaana 1 bara 2008

Finfinnee