Waldaan Qulqullootaa Piroojektii Kiristaanota buqqa’an qarqaaruu (deebisanii ijaaruu) dandeessisu ifa taasise.

Waldaan Qulqullootaa piroojektii kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti hordoftoota Mana Kiristaanaa Ortodoksi Tawaahidoo Itiyoophiyaa balaa uumamaanis ta’e nam-tolcheen miidhaan irra gahe qarqaaruu (deebisanii ijaaruu) fi Manneen Kiristaanaa cufaman bansiisuu dandeessiu ifa taasisuu isaa beeksise.

Piroojektii Amantoota fi Mana Kiristaanaa keenya nageenya addunyaa fi eegumsa biyyaaf gumaacha guddaa goote cinaa dhaabbachuun qarqaaruu (deebisanii ijaaruu) dandeessisu kutaan hawaasaa hundumtuu beekumsa, humna, yaadaan fi karaalee biroonis akka deeggaru waamicha isaa dabarse.

Warra piroojektii kana deeggaruu barbaadan hundumtuu Baankii Daldalaa lak. akkaawuntii 1000309803648 (EOTC Sun.Sch.Dep. MK Social support and rehabilitation) irratti galchuu kan danda’an ta’uu isaa ibsaa; odeeffannoo dabalataaf immoo waajjira Waldaa Qulqullootaatti qaamaan argamuun odeeffannoo argachuun akka danda’amu ibsee jira.

Dabalataanis, manneen Kiristaanota dhiheenya kana goodina Harargee Bahaatti gubatan deebisanii ijaaruuf lakkoofsa herregaa kutaan lallabaa Harargee Bahaa baneen 1000308057961; akkasumas kutaa lallabaa Arsii Lixaatti amantoota lafa fi mana jireenyaa isaanii irraa buqqa’an fi Manneen Kiristaanaa gubatan qarqaaruuf (deebisanii ijaaruuf) lakkoofsi herregaa baname 1000304643367 irratti galchuun akka gargaartan kutaan lallabaa Arsii Lixaa waamicha isaa dabarsa.