DABRA ZAYIT

DABRA ZAYIT

Akka sirna mana kiristaana Ortodooks Tewaahidoo Itiyoophiyaatti sooma guddaa kana keessatti dilbata shanaffaa Dabra Zayit jedhamuun waamama.

Dabra Zayit kan jedhames tulluu ejersaa biyya Israa’el keessa jiru yoggu ta’u bakka gooftaan keenya itti dhufa jedhamee amanamudha (Zak.14:4; Hoj. Erg 1:11).

Mata-dureen faaruu Q/Yaarediin ayyaana guyyaa kanaaf kennames “እንዘ ይነብር እግዚእነ ውስተ ደብረ ዘይት” (Gooftaan keenya Dabra zayititti ta’e osoo jiru) isa jedhudha.

Sirna Qiddaasee guyyaa Dabra Zayit keessatti kutaaleen Kitaaba Qulqulluu keessaa dubbifaman warren armaan gadii jiranidha:

v  Tasaloonqee 4:13

v  Eergaa Peexroose isa lammaffaa 3:7

v  Hojii ergamootaa 24:1

v  Misbaakiin guyyicha: Faarsaa Daawit 49:2

           እግዚአብሔርሰገሀደይመጽእ            Waaqayoo ifatti hindhufa

      ወአምላክነሂኢያረምም               Waaqni keenya ni dhufa caluumas hinjedhu

   እሳትይነድድቅድሜሁ               Ibiddis fuuldursaatti hinboba’a

v  Wangeelli Qulqulluu guyyicha dubbifamu፡ Maatewoos 24:1-36

Madda :Weebsaayitii Waldaa Qulqullootaa, Fuula Amaariffa irraa